koulu (2)Jokaisen oppilaitoksen ja toimipisteen tarpeet ovat erilaisia. Tämän takia hankkeen toiminta ei perustu minkään yksittäisen toimintamallin tai työkalun levittämiseen. Tiedämme kokemuksesta, että ainoa tapa saada ihmiset innostumaan yhteisistä asioista on osoittaa arvostusta heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kohtaan, koska jokainen ihminen on luonnostaan kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu lähiympäristössä ja miten se vaikuttaa omaan elämään. Organisaation ulkopuolelta tuoduilla hyvilläkin ajatuksilla on taipumus jäädä ulkopuolisiksi ajatuksiksi, joista ei seuraa pysyvää muutosta arjessa.

partnership (5)#kampusrauhaa-toiminnan ytimessä on hanketiimin ja oppilaitoksen välinen kehittäjäkumppanuus. Hankkeessa käynnistetään paikallisiin tarpeisiin räätälöity prosessi, jonka tavoitteena on innostaa ja tuoda yhteen opiskelijoita ja henkilöstöä pohtimaan omaa arkeaan ja keksimään ideoita, joilla siitä saisi entistä toimivamman. Opiskelijoiden ja henkilöstön sitouttaminen on kehittämistoiminnan kannalta ratkaisevaa. Pelkkä ideointi ja hyvä keskustelu eivät kuitenkaan riitä, vaan niistä on seurattava myös konkreettista toimintaa eli näkyvää muutosta ihmisten ympäristössä. Työpajatyöskentelyllä etenevän prosessin aikana ideoista jalostetaan kokeiluja, joita lähdetään testaamaan käytännössä. Parhaista kokeiluista syntyy uusia käytäntöjä, joita on helppo juurruttaa osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria, koska ne perustuvat paikallisiin tarpeisiin ja ovat kokeilujen kautta jo kiinnittyneet osaksi olemassa olevia rakenteita.  

persons (2)Arkeen perustuvan kehittämistoiminnan kautta vahvistetaan oppilaitosyhteisöä ja sen jäseniä. Samalla rakennetaan opiskelijalähtöisempää ja aiempaa osallistavampaa toimintakulttuuria ammatilliseen koulutukseen. Hankkeen aikana kehitetyt moninaiset kokeilut mallinnetaan ja tuodaan koko kentän käytettäväksi, jotta kuka tahansa voi hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Näin syntyy kirjava valikoima erilaisissa oppilaitosympäristöissä kehitettyjä ja testattuja toimintatapoja, joita kuka tahansa voi vapaasti soveltaa oman oppilaitoksensa tai ryhmänsä tarpeisiin.